Politică de confidențialitate

Prestatorul se angajează să protejeze confidențialitatea datelor cu caracter personal ale  Clienților și ale Specialiștilor.  

Prin utilizarea Platformei, Clientul își exprimă acordul privind colectarea, prelucrarea și  transferul datelor sale, așa cum sunt descrise în această politică. 

1. Scopul colectării datelor este prestarea serviciilor de consiliere psihologice și consiliere  terapeutică. Datele preluate de la Client în scopul prestării serviciilor de consiliere psihologice și  consiliere terapeutică vor fi folosite de către platforma psiholog.ro. 

2. Prestatorul nu va face cunoscute informațiile confidențială unei terţe părţi, în afara acelor  persoane implicate în derularea și executarea contractului și nu va utiliza orice informaţie  confidențială sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât acela de  a-și executa obligaţiile asumate. Toate informațiile confidențiale trebuie marcate ca atare de partea  care le invocă a fi confidențiale. 

3. Restricția prevăzută anterior nu va fi aplicabilă dacă: 

1. informația era cunoscută părții contractante înainte ca ea să fi fost primită în executarea  prezentului contract; 

2. informaţia era accesibilă publicului; 

3. partea în cauză a fost obligată în conformitate cu dispoziţiile legale să dezvăluie  informaţiile în cauză. 

4. Datele Clientului vor fi transmise Specialistului cu care acesta urmează să lucreze 

5. Clientul nu are dreptul să folosească adrese de e-mail/conturi de social media false, pretinzând  că au o altă identitate, ori să încerce să inducă în eroare Administratorul Platformei sau Specialiștii. 

6. Pe baza unei cereri scrise, Clientul are dreptul să verifice și să facă copii ale informațiilor cu  caracter personal (sau ale unei persoane al cărei tutore legal este). Formularul de cerere se pune la  dispoziția clientului pe e-mail, adresa de contact în acest sens este info@psiholog.ro . Copiile, dacă  sunt necesare, se vor elibera contra cost.  

7. Cu respectarea prevederilor legale Clientul are dreptul de a modifica informațiile cu caracter  personal în cazul în care consideră că sunt incorecte sau incomplete, precum și dreptul de a ne  solicita să impunem restricții adiționale în folosirea sau dezvăluirea informațiilor cu caracter  personal. 

8. În situația solicitării exprese a Clientului de a-i fi șterse datele pe care Prestatorul le deține,  furnizate de către acesta.

9. De fiecare dată când Clientul consideră că există suspiciuni cu privire la utilizarea frauduloasă  a datelor sale, acestea trebuie să raporteze imediat și precis acest lucru contactând Prestatorul la  adresa de e-mail la info@psiholog.ro 

10. Datele înregistrate din Platformă vor rămâne accesibile până când Clientul decide ștergerea lor  și notifică în acest sens Prestatorul.  

11. Prestatorul nu păstrează în baza sa de date comunicațiile mai vechi de 24 de luni, de la data ultimei comunicări.